Tips om praktisk bistand, helsehjelp, økonomi og hjelpemidler.

Hjemmehjelp

Får du behov for hjemmehjelp, ta kontakt med avdeling for hjemmebasert omsorg eller sosialavdelingen i din bostedskommune. Ring NAV og spør hvor du skal henvende deg.

Økonomi

Spørsmål som gjelder uføretrygd, grunnstønad, hjelpestønad, attføringspenger, utgifter til ombygging av bolig, tilrettelegging av arbeidsplassen, bil og tekniske hjelpemidler, hører hjemme på NAV.

Etter en amputasjon er det vanlig med en sykmeldingsperiode, og deretter en periode med attføring, for opplæring, trening, omskolering og tilpasning til eventuell jobbsituasjon.

Saksbehandler på NAV har informasjonsplikt når det gjelder lån og tilskuddsordninger. Men de har ingen plikt til å opplyse hvis du ikke spør! Ta en prat med banken din også, hvis det oppstår problemer.

Har du hatt pensjonsordning gjennom jobben? Husk å melde fra til forsikringsselskapet eller pensjonskassen slik at du får utbetalt den støtten du har rett på mens du er sykmeldt og i attføring. Blir du varig trygdet har du rett på varig utbetaling. Har du hatt slik ordning i flere jobbforhold? Undersøk selv, ingen andre gjør dette for deg!

Opptrening etter amputasjon

Sykehuset skal sammen medNAV sørge for at du får tilbud om opptrening umiddelbart etter utskrivelse fra sykehus. Etter at du har fått din første protese vil ortopedisk verksted være behjelpelig med videre opptrening. Senere kan du få hjelp av kommunens fysioterapaut.

Hjem og jobb

NAV med ergoterapaut vil være behjelpelig med tilrettelegging av bolig og arbeidsplass. Teknisk etat i kommunen kan sammen med Husbanken gi råd og støtte til ombygging og utbedring av bolig.

Helse

I de fleste tilfeller må du gå gjennom primærlegen din. Han kan bestille timer hos spesialister som nevrolog, psykolog, fysioterapaut eller behandling i sykehus.

Du har rett til fri behandling (inntil 80 behandlinger pr. år uten egenandel) hos fysioterapaut både for opptrening og for behandling av belastningsskader, også senskader.

Se egen informasjon om stumpstell. (Meny til venstre)

Hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler som kan sette deg i bedre stand til å mestre dagliglivet. Alle kommuner skal ha et lager av hjelpemidler som du kan få låne når det gjelder korttidslån. Ved varig behov er det hjelpemiddelsentralen i fylket som låner ut hjelpemidler.

Søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen behandles av trygdefaglig enhet ved hjelpemiddelsentralen. Ergoterapeut kan hjelpe deg å fylle ut søknaden om hjelpemidler.