Vedtekter til LFA – Landsforeningen for Amputerte

§ 1 Navn

Landsforeningens navn er: Landsforeningen for Amputerte (LFA).

Landsforeningens lokallag skal være LFA…………..(stedsnavn/område), eks.: LFA Møre og Romsdal.

§ 2 Organisasjonsmessig tilknytning

Landsforeningen for Amputerte (LFA) er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningens vedtekter er hjemlet i Norges Handikapforbunds (NHF) lover og tilhørende retningslinjer og må sees i sammenheng med disse. LFA har representasjon i NHFs organer i samsvar med NHFs lover.

§ 3 Formål

Landsforeningen for Amputerte (LFA) formål er å ivareta interessene for amputerte og deres pårørende slik at deres rettigheter blir best mulig ivaretatt. LFA skal utøve helse- og interessepolitisk påvirkningsarbeid slik at amputertes interesser blir best mulig ivaretatt. LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeid og arbeide for at alle amputerte oppnår best mulig livskvalitet.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til LFAs vedtekter og NHFs lover. Medlemmer knyttet til Landsforeningen for Amputerte (LFA) er individuelle medlemmer i NHF.

§ 5 Lokallag

LFA medlemmer kan danne lokallag. LFA lokallag har samme status og rettigheter som øvrige lokallag i Norges Handikapforbund (NHF).

LFA lokallag skal avholde årsmøte minst annet hvert år. Årsmøtet kan bestemme om det skal holdes årsmøte hvert år.

LFA lokallaget styreprotokoller, årsmeldinger og årsregnskap skal sendes LFA hovedstyre.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er LFAs høyeste myndighet.

Årsmøteperioden er 2 år.

Årsmøtet skal avholdes før NHFs landsmøte og senest innen utgangen av juni måned de år det ikke avholdes landsmøte.

Årsmøtet består av LFA hovedstyre og delegater fra lokallag og oppnevnte kontaktpersoner fra fylker/regioner der det ikke er formelle LFA lokallag. Det endelige antall delegater til årsmøtet fastsettes av LFA hovedstyre.

Årsmøtet velger LFA hovedstyre og valgkomite. Årsmøtet velger leder, nestleder, 3-7 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer. Minimum halvparten av hovedstyrets medlemmer skal selv være ben/arm amputert eller deres pårørende.

Årsmøtet avgjør selv hvor mange medlemmer styret skal ha. Halvparten av styrets medlemmer velges for to årsmøteperioder.

Årsmøtet velger valgkomiteens medlemmer og tilstrekkelig med antall varamedlemmer. Funksjonsperioden er fra valgtidspunktet til og med fremlegging av innstilling på neste årsmøte. Innstillingen skal også inneha forslag til ny valgkomite. Hvis et medlem av valgkomiteen stiller som kandidat til hovedstyret, skal vedkommende trekke seg fra valgkomiteen.

§ 7 Ekstra ordinært årsmøte

Ekstra ordinært årsmøte kan innkalles med 1 månedsvarsel etter vedtak i LFAs hovedstyre med minst 2/3 flertall, eller når 2/3 av LFA lokallag krever dette, eller etter vedtak i NHFs sentralstyre. Ved ekstra ordinært årsmøte behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen.

§ 8 LFA Hovedstyre

Hovedstyret er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Årsmøtet gir LFA hovedstyre fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer.

Hovedstyret holder møter så ofte som leder finner behov for det eller når minst halvparten av hovedstyrets medlemmer krever det. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer møter. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme. Vararepresentantene kan delta ved hovedstyremøtene, og har ved fravær av hovedstyrets medlemmer alminnelig stemmerett i henhold til den i valg oppførte rangering. Valgte varamedlemmer trer inn i LFA hovedstyre som fullverdige styremedlemmer ved fratredelse fra årsmøtevalgte styremedlemmer.

LFA hovedstyre er ansvarlig for å nedsette egne råd og utvalg. Hovedstyrets protokoller skal sendes LFA lokallag.

§ 9 Økonomi og forretningsmessig virksomhet

Alle organisasjonsledd er selv ansvarlig for sin økonomi og har for egen regning rett til å drive forretningsmessig virksomhet. NHF er ikke ansvarlig for de forpliktelser som LFA i tilfellet pådrar seg. Lokallagenes forettningsmessige virksomhet skal på forhånd godkjennes av NHF regionstyret. Forettningsmessig virksomhet skal registreres i samsvar med norsk lov. NHF sentralstyre kan gi bindende retningslinjer for slik virksomhet.

§ 10 Signatur

LFA hovedstyre kan delegere signaturretten til leder eller nestleder i fellesskap med et annet hovedstyremedlem. Landsforeningens hovedstyre kan meddele prokura.

§ 11 Endringer i LFA vedtekter

Landsforeningens vedtekter kan endre av årsmøte med 2/3 flertall. Endringene trer i kraft først når diss er godkjent av NHF sentralstyre.

§ 12 Oppløsning av Landsforeningen for Amputerte (LFA)

Oppløsning av LFA krever forutgående samtykke fra NHFs sentralstyre og kan bare skje etter vedtak i årsmøtet. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til LFAs årsmøte. Avstemningen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall.
Ved oppløsning av LFA skal midler, eiendeler og rettigheter umiddelbart overføres til
Norges Handikapforbund (NHF) som forvalter midlene til beste for landsforeningens målgruppe inntil eventuelt ny landsforening dannes. Gjenværende LFA medlemmer forblir individuelle medlemmer av NHF.

LFA vedtekter, årsmøte 2019