Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke/region og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for 2019 – 2021.

Satsningsområder 2019 – 2021

Utvikling av arbeidsområdene i Landsforeningen for Amputerte (LFA) skal gjøres ved

 • gjenomføring av ulike opplæringstiltak i interessepolitisk og organisatorisk arbeid. Dette kan skje ved deltagelse på kurs og konferanser i blant annet NHFs regi.
 • gjennom å inspirere lokallagstillitsvalgte til deltagelse på kurs/konferanser i regi av NHF og LFA.
  Gjennom aktivt å utøve interessepolitisk påvirkning av sentrale og lokale beslutningsmyndigheter. Dette kan gjøres ved blant annet å ta aktivt del i ulike høringsprosesser på områder som vedrører våre målgrupper.

Mål: Økt kunnskap til å utøve interessepolitikk og ivareta LFAs organisatoriske arbeid sentralt og lokalt.

LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeide, internt og eksternt

 • gjennom å spre informasjon om LFA til offentlige instanser
 • gjennom økt samarbeid og kontakt med den kommunale helsetjenesten
 • gjennom hyppigere utspill og aktiv deltagelse i høringer/interessepolitiske arbeid på områder som vedrører amputerte.
 • vedlikeholde og oppdatere LFAs egen hjemmeside
 • verve nye medlemmer

Mål: Gjøre LFA kjent og tilgjengelig.

Utvikling av likepersonsarbeid

 • Det bør opprettes minst 1 fast kontaktperson på sykehus/rehab.institusjoner og ortopediske verksteder, som kjenner LFAs likepersonsarbeid i sitt fylke/region, det bør også opprettes gode kontakter innenfor kommunehelsetjensten.
 • gjennom oppsøkende virksomhet til behandlingsinstitusjoner lokalt
 • gjennom å arbeide for at det opprettes lokale tverrfaglige oppfølgingsgrupper for amputerte bestående av likeperson (amputert), lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør og sosionom.
 • drive aktivt likepersonsarbeide lokalt.

Mål: Kunne tilby medlemmene hjelp med sine problemer på kort og lang sikt.
Hjelpe den enkelte amputerte.

Økonomi

 • LFA sentralt og lokalt skal kontinuerlig være aktive på å finne frem til ulike finansieringskilder til landsforeningens aktiviteter.
 • det skal arbeides for stabile annonseinntekter.
 • det skal knyttes kontakter med aktuelle samarbeidspartnere med hensyn til utstillerhonorarer osv. I all inntektsbringende virksomhet er det viktig for LFA å ha en bevisst holdning til de virkemidler som tas i bruk.

Mål: Å sikre LFA en trygg økonomi for å sikre drift og gjennomføre planlagte tiltak/aktiviteter lokalt og sentralt.

Mars 2019